Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sự cần thiết phải sửa đổi và những nội dung chính của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung)

13/05/2005

Hôm nay 13/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Luật Giáo dục ( sửa đổi), Tạp chí LĐXH tiếp tục cung cấp một số thông tin về vấn đề này để bạn đọc tham khảo.

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục: Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 02/12/1998. Qua 5 năm thực hiện, Luật đã tạo ra cơ sở pháp lý cho sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển, đổi mới và từng bước kiện toàn hệ thống giáo dục quốc dân, nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, thực tiễn phảt triển giáo dục cũng đã đặt ra một số vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường cơ sở pháp lý cho hiện đại hoá giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tạo điều kiện hơn nữa cho nước ta hội nhập và tiếp cận với trình độ giáo dục quốc tế. Việc sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục cũng nhằm luật hoá một số chính sách giải quyết các vấn đề đang được đặt ra cho giáo dục nước ta như chế độ thi cử, phân cấp quản lý giáo dục, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong lĩnh vực giáo dục…. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục: Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) gồm 9 chương, 120 điều với các nội dung sửa đổi tập trung vào các vấn đề sau đây: - Hệ thống giáo dục quốc dân - Giáo dục thường xuyên - Ngôn ngữ sử dụng trong nhà trường - Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở - Chương trình và sách giáo khoa phổ thông - Các loại hình trường trong hệ thống giáo dục quốc dân - Học phí và các khoản đóng góp của người học So với dự thảo đã được trình Quốc hội tại kỳ họp trước, Dự thảo lần này đã bổ sung một số quy định mới, cụ thể như sau: - Quy định về các điều kiện thành lập trường nói chung ( Điều 50) - Bổ sung một khoản tại Điều 42 quy định về các điều kiện cần có để trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ và giao cho hiệu trưởng các trường, viện trưởng nghiên cứu nơi tổ chức đào tạo tiến sỹ, cấp bằng tiến sỹ - Bổ sung Mục 4, Chương III gồm các điều từ 65 – 68 quy định về quyền sở hữu của trường dân lập, tư thục; về sử dụng nguồn tài chính, việc rút vốn, chuyển nhượng vốn; chính sách ưu đãi đối với trường dân lập, tư thục - Bổ sung Điều 17 về kiểm định chất lượng giáo dục trong chương quy định chung và Điều 24 về chương trình giáo dục mầm non - Bổ sung vào khoản 4, Điều 6 ( Điều 4 cũ) quy định cụ thể hơn về chương trình giáo dục - Bỏ một số điều của mục 4, chương VII quy định trùng lặp với Luật Thanh tra và chỉ quy định các nội dung đặc thù của thanh tra chuyên ngành về giáo dục. Tuấn Cường ( Tạp chí LĐXH)
Xem