Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị triển khai Nghị quyết 57 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

02/06/2010

Trong 2 ngày từ 01 - 02/06/2010, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 57/NQ – CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2020 thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị. Tham dự, có Thứ trưởng Thường trực Đàm Hữu Đắc, lãnh đạo Vụ Bình đẳng giới, đại diện lãnh đạo 35 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh phía Nam.


Theo ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng, Chánh Văn phòng UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, mục đích hội nghị lần này là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và Nghị quyết 57 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2020 và thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung đẩy mạnh công tác hướng dẫn các phương pháp, biện pháp và giải pháp tuyên tuyền về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới để phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức và mọi người dân; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ công chức và người dân về bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ phân biệt đối xử về giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ được nghe phổ biến một số chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của các địa phương mình để triển khai và thực hiện một cách có hiệu quả./.


Xem