Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo tham vấn đề cương Chương trình Mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015

23/12/2009

Hội thảo nói trên diễn ra ngày 23/12/2009 tại Hà Nội, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Quỹ Phát triển phụ nữ của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNIFEM) phối hợp tổ chức. Tham dự, có ông Lương Phan Cừ, Phó Chủ nhiệm ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bà Suzette Michel, Trưởng đại diện UNIFEM Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học có nghiên cứu về giới; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ một số tỉnh, thành phố.

Ti hi tho, các đại biu đã được nghe ông Lương Phan C, trình bày v s cn thiết và tm quan trng ca vic xây dng Chương trình Mc tiêu Quc gia v Bình đẳng gii giai đon 2011 – 2015 và TS Nguyn Hu Dũng, Vin Khoa hc Lao động và Xã hi trình bày đề xut khung Chương trình nói trên. Cũng ti cuc tho, các đại biu đã tho lun nhng vn đề then cht nht cn phi gii quyết trong giai đon 5 năm ti, tìm ra nhng gii pháp đột phá cn ưu tiên gii quyết trong thi gian trước mt. Xác định rõ phm vi, đối tượng, c th và chi tiết hoá các mc tiêu, quan đim, nhim v và gii pháp; làm rõ cơ chế, chính sách, d án hoc hot động; đảm bo ngun lc và t chc b máy để thc hin. Đề xut các d án hoc hot động trng tâm cn được trin khai sm nhm khc phc tình trng bt bình đẳng gii hin nay.

Theo Th trưởng Nguyn Thanh Hoà, bt bình đẳng gii và s tiến b ca ph n luôn được coi là tiêu chí quan trng để đánh giá s phát trin ca mi đất nước. Vì vy, t nhiu thp k qua, các quc gia trên thế gii đã coi đây là mc tiêu đặc bit và quan tâm trin khai thc hin.

Vit Nam, trong hơn 10 năm qua, vi nhng n lc ca các cp, các ngành, bình đẳng gii đã đạt được nhng tiến b tích cc. Vit Nam được xếp vào hàng nhng nước có s phát trin trung bình v gii. Tuy nhiên, bt bình đẳng gii và tình trng phân bit đối x vi ph n đã và đang din ra hu khp các quc gia trên thế gii, trong đó có Vit Nam.

Báo cáo năm 2009 ca Chính ph và các B, ngành chc năng v vic thc hin các mc tiêu quc gia v bình đẳng gii đã ch ra rng: Ch s gii ca Vit Nam tuy đã được ci thin nhưng bt bình đẳng gii vn còn tn ti và phn ln nghiêng v phía ph n; h thng lut pháp, chính sách v bình đẳng gii được coi là khá hoàn ho nhưng chưa được thc hin trên thc tế; b máy các cp v bình đẳng gii và tiến b ph n đã được hình thành nhưng chưa n định và hot động còn thiếu hiu qu… Vn còn nhiu tn ti, thách thc trong thc hin bình đẳng gii. C th là: T l cán b qun lý, lãnh đạo n còn thp so vi s tăng lên c v s lượng và cht lượng ca lc lượng lao động n và so vi cán b qun lý, lãnh đạo nói chung; lao động n ch yếu vn chiếm s đông nhng lĩnh vc không đòi hi chuyên môn, k thut cao, có thu nhp thp và vic làm bếp bênh, độ ri ro cao. Trong tt c các ngành ngh và lĩnh vc, thu nhp ca n ch bng 74,5% so vi thu nhp ca nam gii; công tác xoá mù ch cho ph n la tui t 15 đến dưới 40 hin vn còn gp nhiu khó khăn, đặc bit là ph n vùng sâu, vùng xa, vùng dân tc thiu s; trình độ hc vn ca ph n so vi nam gii bc hc càng cao, càng có s chênh lch đáng k

Vì nhng lý do nêu trên, để trin khai Lut Bình đẳng gii và nht là để thc hin thng li Ngh quyết s 11 ca B Chính tr v công tác ph n thi k đẩy mnh CNH-HĐH, Chính ph đã giao B Lao động – Thương binh và Xã hi ch trì, phi hp vi các B, ngành, t chc xây dng và thc hin Chương trình mc tiêu quc gia v bình đẳng gii giai đon 2011-2015. Chương trình này s c th hoá cho giai đon 5 năm ca Chiến lược quc gia v bình đẳng gii giai đon 2011-2020, tp trung vào gii quyết vn đề bình đẳng gii trong mt s lĩnh vc ch yếu ca đời sng xã hi như: Chính tr, kinh tế, lao động và vic làm, giáo dc và đào to, y tế, văn hoá, gia đình./.


Xem