Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Toạ đàm báo chí và giới thiệu những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bình đẳng giới

21/12/2009

Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 có vai trò cốt yếu trong khuôn khổ chung của Chính phủ nhằm thực hiện và duy trì bình đẳng giới, tạo điều kiện phát huy mọi tiềm năng, nâng cao vai trò, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ cũng như tạo điều kiện cần thiết để họ được hưởng các quyền lợi cơ bản một cách bình đẳng và đầy đủ nhất.

Từ sau khi Luật Bình đẳng giới bắt đầu có hiệu lực, đồng thời, thực hiện Nghị quyết 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, vấn đề bình đẳng giới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Theo đó, các chỉ tiêu về giới liên quan đến vấn đề việc làm, xoá đói giảm nghèo, tham gia lĩnh vực chính trị, đảm bảo về chăm sóc sức khoẻ… cho phụ nữ đều được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập nảy sinh như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của phụ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; tỷ lệ cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo còn thấp, nhất là ở cấp cơ sở, vùng dân tộc thiểu số.

Trước thực tế đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 1/12/2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị nhằm xác định nhiệm vụ chủ yếu, hướng mục tiêu là phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước ở trung ương và địa phương đối với công tác phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới nhằm phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đầu để Việt Nam là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất khu vực.

Chương trình hành động quốc gia đến năm 2020 đưa ra 43 hoạt động cho các bộ, ngành thực hiện ở tất cả các cấp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục ở bậc cao hơn cho phụ nữ, trang bị kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp để họ có thể tiếp cận thị trường lao động tốt hơn và đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động. Chương trình này nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực cho các cán bộ Nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép giới, tăng cường trách nhiệm giải trình của họ, xây dựng các mô hình thí điểm về thực hiện bình đẳng giới tại một số địa phương, triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời, thiết lập các chỉ số nhạy cảm giới để đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo. Tổng ngân sách dành cho các hoạt động này riêng trong năm 2010 lên đến hơn 1,9 triệu đô la Mỹ.

Phát biểu tại buổi toạ đàm báo chí, đại diện Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, một trong các hoạt động ưu tiên trong năm tới là tăng cường việc nghiên cứu để có cơ sở ban đầu về nhóm yếu thế. Cụ thể là nhóm phụ nữ làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, đối tượng giúp việc gia đình, phụ nữ dân tộc, những người hành nghề mại dâm. Riêng ông Bruce Campbell, Trưởng đại diện Qũy Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng trong khi Chính phủ Việt Nam đã ban hành các sắc luật cùng nhiều văn bản hướng dẫn rất chi tiết về vấn đề bình đẳng giới cũng như phòng chống bạo lực gia đình thì một thực tế phải thừa nhận là đến thời điểm này, nhận thức của cộng đồng, những tác động nhằm thay đổi hành vi chưa thật sự có hiệu quả, con số 21,2% các gia đình vẫn còn xảy ra bạo lực dưới nhiều hình thức tính từ thời điểm sau khi ban hành Luật Bình đẳng giới vẫn là con số đáng báo động. Tại nhiều địa phương, người dân, thậm chí cấp chính quyền chưa nắm được, chưa biết về những luật này. Do vậy, cần thiết phải tăng cường nâng cao năng lực theo hướng lồng ghép bình đẳng giới vào truyền thông. Ông Bruce Campbell đề nghị báo chí cần tích cực đưa ra nhiều chứng cứ hơn nữa, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để làm tốt vai trò trung gian, đưa chính sách, pháp luật tiếp cận với mọi đối tượng người dân./.


Xem