Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo công bố kết quả báo cáo đánh giá việc thực thi Luật Phòng chống bạo lực gia đình

02/12/2009

Với mục đích nhằm chia sẻ những đánh giá về việc thực thi Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình, sáng ngày 2/12/2009, tại Hà Nội, Mạng lưới các Tổ chức phòng chống bạo lực gia đình tại Việt Nam (Dovipnet) đã phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (DED), tổ chức hội thảo trên. Tới dự, có đại diện nhóm nghiên cứu và các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên; Viện Sức khoẻ sinh sản và gia đình… và đại diện cán bộ phụ nữ của 5 tỉnh được chọn làm địa điểm nghiên cứu.

Được trin khai t tháng 8/2009, vi phương pháp nghiên cu ch yếu là định tính, DOVIPNET đã thc hin đánh giá vic thc thi Lut Phòng chng bo lc gia đình ti 5 tnh Hoà Bình, Đin Biên, Lai Châu, Yên Bái và Hưng Yên. Sau 4 tháng trin khai, nhng phát hin chính được đưa ra là:

- Nhn thc chung v Lut Phòng chng bo lc gia đình: V cơ bn, người dân và các cán b chính quyn, ban ngành, đoàn th đã ít nhiu có cách nhìn đúng đắn v bo lc gia đình. Tuy nhiên, bên cnh đó còn nhiu người chưa nhn thc được đầy đủ v vn đền này cũng như nhng quy định trong lut. Xu hướng quan nim bo lc là chuyn riêng ca mi gia đình và đàn ông, người chng có quyn “dy d” ph n còn khá ph biến. Điu đó đã dn ti thái độ coi thường nhng hành vi liên quan đến bo lc gia đình và làm tn thương ph n nói riêng và nhóm yếu thế nói chung. Mc dù Lut Phòng chng bo lc ra đời và có hiu lc được hơn mt năm nhưng phn ln người dân vn chưa coi bo lc trong gia đình là vn đề xã hi và nguyên nhân sâu xa ca nó là s bt bình đẳng gii.

- Công tác truyn thông v lut: Đã bước đầu có hiu qu khi khá nhiu người được hi biết v lut. Các hình thc tuyên truyn ch yếu là thông qua loa truyn thanh và lng ghép vào mt s chương trình truyn thông khác. Mt s địa phương đã có sáng to khi đưa các hình thc d thu hút, hp dn người dân như truyn thông qua tiu phm, qua các phiên toà xét x lưu động. Tuy nhiên, phn ln người dân và cán b được hi chưa hiu đúng và rõ v lut này. Cùng vi đó, vic truyn thông các địa phương hin nay còn gp nhiu khó khăn, do năng lc ca cán b thc hin còn yếu, trang thiết b và kinh phí cơ s còn hn chế.

- Công tác h tr nhng nn nhân ca bo lc gia đình: Ch yếu được thc hin thông qua vic hoà gii, tư vn. Song cũng vn ch bó buc theo li mòn là khuyên gii người ph n cam chu và tr v nhà, nơi bo lc vn rình rp. Nhng địa ch tin cy, nhà tm lánh cho nn nhân còn khá xa l. Hơn nưa, bin pháp cm tiếp xúc vi người gây bo lc để bo v nn nhân còn rt mi và chưa có mt trường hp nào được tìm thy trong nghiên cu. Chính vì vy, nhiu nn nhân vn đang phi chu nhng hình thc bo lc nghiêm trng và dai dng cho dù lut đã chính thc có hiu lc.

- Vic thc hin vai trò, trách nhim ca các bên liên quan: Vic phi hp gia các cơ quan, đoàn th đã được ghi rt rõ trong lut. Tuy nhiên, trên thc tế, s phi hp ti các địa phương hin nay còn khá m nht và không có hiu qu, chưa có s tham gia đầy đủ ca các ban ngành, đoàn th và mi thành phn dân cư.

Trên cơ s nhng phát hin chính sau nghiên cu đánh giá, báo cáo cũng đưa ra nhng định hướng chung cho công tác tuyên truyn v Lut Phòng chng bo lc gia đình trong thi gian ti như sau: Cn nâng cao hơn na nhn thc và hiu biết v lut, làm thay đổi nhng quan nim mang tính định kiến v gii và coi bo lc gia đình ch là mu thun gia đình ca người dân, đây là điu kin rt quan trng trong hot động phòng chng bo lc gia đình. Huy động s tham gia tích cc ca nam gii trong công tác phòng chng, nam gii không th đứng ngoài cuc vì đây là đối tượng có th làm thay đổi vn đề bo lc gia đình. Nâng cao hiu qu ca công tác hoà gii bng cách trang b thêm nhng k năng và kiến thc khi làm vic vi nhóm người b bo lc. Nâng cao nhn thc v tác động và hu qu ca bo lc gia đình đối vi cuc sng và phát trin ca tr em trong gia đình có bo lc.

Cùng vi đó, báo cáo cũng đưa ra nhng khuyến ngh c th đối vi B Văn hoá, Th thao và Du lch, chính quyn và các cơ quan đoàn th có liên quan t trung ương ti cơ s để Lut Phòng chng bo lc gia đình được trin khai thc hin có hiu qu.


Xem