Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/06/2009

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung quy định thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Dự thảo để các đơn vị, các nhân, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Dự thảo 1 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung quy định thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh) gồm: 1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 2. Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 3. 02 Phó Trưởng ban: - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. 4. Các ủy viên gồm: đại diện lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân, ban Dân tộc (đối với địa phương có Ban Dân tộc), Sở Ngoại vụ (đối với địa phương có Sở Ngoại vụ). Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh để đảm bảo sự gắn kết và hoạt động hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới với tổ chức phối hợp liên ngành vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Điều 3. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ có các nhiệm vụ sau: 1. Phát hiện, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương. 2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) trong phạm vi địa phương. 3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi địa phương. 4. Thực hiện các nội dung công tác theo hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ hàng năm của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. 5. Theo dõi, đôn đốc
Xem