Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nhiều điểm sáng về thực hiện bình đẳng giới

13/05/2009

Việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của nước ta thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật và được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một điển hình về thực hiện bình đẳng giới, nâng cao quyền con người… Những điểm sáng đó càng trở lên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập. Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế, xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Để thực hiện mục tiêu đó, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới; chỉ đạo xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới... Báo cáo việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Khóa XII sắp tới đã cung cấp những con số sinh động, là bằng chứng về hiệu quả của những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện phát triển cho phụ nữ, đối tượng chủ yếu để thúc đẩy bình đẳng giới. Với tỷ lệ chiếm hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Trong khối cơ quan trung ương, có nhiều Bộ, ngành tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng đã đạt từ 15 – 20%. Trong Quốc hội, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII đạt 25,76%. Số đại biểu nữ giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội tăng lên. Tại HĐND cấp tỉnh, số đại biểu nữ tăng 0,55% so với nhiệm kỳ trước. Với số lượng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện tới Trung ương chiếm khoảng 31,1%, trong đó, nữ lãnh đạo chiếm khoảng 18,4%, phụ nữ ngày càng có cơ hội bình đẳng với nam giới trong việc xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức. Trong những năm gần đây, cơ hội việc làm và thu nhập đối với phụ nữ ngày càng tăng với tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động có việc làm là 49,4% so với tỷ lệ 50,6% của nam giới. Tỷ lệ nam giới và phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế ở mức gần bằng nhau với 83% của phụ nữ, 85% của nam giới. Về giáo dục, 100% trẻ em gái từ 11-14 tuổi tốt nghiệp chương trình tiểu học và được vào lớp 6, tăng tỷ lệ đi học chung của nữ ở cấp trung học cơ sở lên trên 90%, trung học phổ thông lên trên 50%. Về chăm sóc y tế, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam hiện nay đã vượt trên 72 tuổi, trong đó tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới từ 4 – 5 tuổi. Trong những năm qua, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai trên 3 lần đạt tỷ lệ khá cao, tăng từ 84,3% năm 2005, 84,5% năm 2006 lên 86,2% năm 2007. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi đây là một lĩnh vực mới và pháp luật bình đẳng giới mang tính lồng ghép cao. Vẫn còn khoảng cách giữa những quy định, những điều khoản của pháp luật, những văn bản quy phạm pháp luật và việc thực hiện trên thực tế đã làm hạn chế khả năng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Cán bộ làm công tác bình đẳng giới, đặc biệt ở địa phương, cơ sở vẫn còn thiếu... 4 nhóm phương hướng, giải pháp thực hiện bình đẳng giới Để đạt nhiều tiến bộ hơn nữa về bình đẳng giới, Chính phủ đề xuất 4 nhóm phương hướng, giải pháp. Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới. Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách chương trình, dự án về bình đẳng giới và các giải pháp phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Thứ ba, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới từ trung ương đến địa phương, cơ sở. Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế (đa phương, song phương, với các tổ chức phi chính phủ) về bình đẳng giới. Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện luật pháp, đặc biệt việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thảo luận, làm rõ các yếu tố giới và lồng ghép giới trong ngân sách nhà nước khi quy định, duyệt dự toán, quyết định phân bổ ngân sách hàng năm cũng như đề nghị Quốc hội chấp thuận để Chính phủ chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. Đức Tuân Theo Website Chinhphu.vn
Xem