Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Diễn đàn trẻ em - hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em

20/06/2019

Bộ LĐ-TBXH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em. Theo đó, Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em. Diễn đàn trẻ em được tổ chức dựa trên nguyên tắc sau: Cung cấp đầy đủ thông tin cho trẻ em với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp; trẻ em tự nguyện tham gia; tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng không phân biệt đối xử, không trù dập, kỳ thị khi trẻ em bày tỏ hoặc không bày tỏ ý kiến; bảo đảm bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em; trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em phải bảo đảm cơ cấu để đại diện cho vùng, miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các hoạt động của Diễn đàn trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, giới tính, dân tộc, hoàn cảnh, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu, phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

Thành phần, số lượng tham gia Diễn đàn trẻ em được đề xuất như sau: Trẻ em tham gia Diễn đàn được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí được công khai từ địa phương, cơ sở hoặc được trẻ em bầu chọn từ Diễn đàn trẻ em các cấp. Số lượng trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em các cấp: Cấp quốc gia tối thiểu 100 trẻ em; cấp tỉnh tối thiểu 50 trẻ em; cấp huyện tối thiểu 40 trẻ em; cấp xã tối thiểu 30 trẻ em; Diễn đàn trẻ em khác tối thiểu 50 trẻ em.
Người phụ trách trẻ em phải có hiểu biết về quyền trẻ em, có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với trẻ em và cam kết bảo vệ trẻ em; mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ không quá 5 trẻ em. Tình nguyện viên phải có kỹ năng làm việc với trẻ em; tự nguyện tham gia và cam kết bảo vệ trẻ em; số lượng tình nguyện viên không vượt quá 1/10 số trẻ em tham gia Diễn đàn. Khách mời tham dự Diễn đàn gồm: Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức liên quan hoặc người được ủy quyền tham gia đối thoại và các khách mời phù hợp khác; số lượng khách mời không vượt quá 1/3 số lượng trẻ em tham gia Diễn đàn.
Phóng viên hoặc đại diện cơ quan truyền thông, báo chí tham gia Diễn đàn phải có hiểu biết về quyền trẻ em và bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em theo quy định của pháp luật.
Theo dự thảo, trong phiên thảo luận, Ban Tổ chức, người phụ trách trẻ em, tình nguyện viên cung cấp các thông tin, hướng dẫn, giải thích cho trẻ em những văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung của Diễn đàn trẻ em với ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu; phát hiện, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các trở ngại, khó khăn của trẻ em khi tham gia phiên thảo luận. Chia nhóm trẻ em thảo luận theo các vấn đề, nội dung của Diễn đàn. Trẻ em tham gia thảo luận, thống nhất ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, thông điệp và các vấn đề cần trao đổi trong phiên gặp mặt, đối thoại; hình thức trình bày kết quả thảo luận nhóm. Chọn, cử trẻ em đại diện trình bày kết quả thảo luận, trao thông điệp, kiến nghị cho cơ quan, tổ chức có liên quan.
Phiên gặp mặt, đối thoại: Đại diện trẻ em trình bày kết quả thảo luận; đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức liên quan hoặc người được ủy quyền tham gia đối thoại. Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức liên quan hoặc người được ủy quyền trả lời những câu hỏi, giải thích những ý kiến, kiến nghị của trẻ em nêu ra thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình. Đại diện trẻ em trao thông điệp, kiến nghị của Diễn đàn trẻ em để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp nhận, xem xét, trả lời, giải quyết những nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.
Các hoạt động khác: Căn cứ thời gian, thời lượng và kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em, có thể tổ chức các hoạt động: Họp báo, thăm quan, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác phù hợp.

Xem