Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lâm Đồng: Lồng ghép bình đẳng giới với các chương trình công tác xã hội

16/08/2016

Công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện từ hai mươi năm nay, với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2016, để công tác này đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn nữa, ngay từ đầu năm, Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ của phụ nữ với nhiều nội dung phong phú và thiết thực.

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020, tại Lâm Đồng, trong 5 năm qua, công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ ở địa phương ngày càng được chú trọng. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là 42,9%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 32%, cấp huyện 22,8%, cấp xã 21%, tỷ lệ trung bình 29,4%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đã có bước tăng đáng kể so với nhiệm kỳ trước, cấp cơ sở có 390/1.800 người là Ủy viên ban chấp hành, chiếm 20,8% (nhiệm kỳ trước 16,8%); cấp huyện có 84/557, chiếm 14,1% (nhiệm kỳ trước 12,9%); cấp tỉnh có 10/54, chiếm 18,5% (nhiệm kỳ trước 10,9%); tỉ lệ trung bình UVBCH các cấp là 17,8%. Thực hiện BĐG trong lĩnh vực chính trị, Lâm Đồng là 1 trong 28 tỉnh có tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cao (trên 18%).

Xác định rõ, cần phải nâng cao năng lực chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ; quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách…cho phụ nữ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nữ phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, tâm huyết, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, toàn tâm, toàn ý với công việc được giao; nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện về mọi mặt. Cùng với đó là phải tăng cơ hội tiếp cận với giáo dục, y tế cho trẻ em gái, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Vừa qua Lâm Đồng đã kiện toàn và củng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cố theo tinh thần chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đi vào họat động hiệu quả. Nâng cao nhận thức và trách nhiệmcủa thủ trưởng các cơ quan quản lý, cơ sở, doanh nghiệp... đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới. Nhờ vậy đã góp phần thực hiện tốt việc lồng ghép về bình đẳng giới trong xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch, quy hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016 với không ít khó khăn. Công tác BĐG đang trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Tuy nhiện, hiện nay việc hướng dẫn về công tác này còn chậm và chưa cụ thể nên việc áp dụng triển khai thực hiện tại cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc. Ngành LĐ - TB&XH và các địa phương đã phát huy tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước; thường xuyên bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp trên để hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các cấp, các ngành, địa phương và đơn vị... Chủ động phối hợp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tập trung thúc đẩy thực hiện các Chương trình liên quan đến BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em gái  trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc  biệt khó khăn, tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền rộng rãi  trong cộng đồng dân cư nhất là trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số về lợi ích của giáo dục, vận động các gia đình không phân biệt, đối xử giữa nam và nữ trong tiếp cận với giáo dục. Nhờ vậy, cơ hội tiếp cận  giáo dục cho trẻ em gái, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng thuận lợi  nên số trẻ em  đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh bỏ học  các xã vùng khó khăn giảm đáng kể. Tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc  biệt khó khăn trong các năm gần đây đều tăng hàng năm.Bên cạnh đó, năm 2016, ngành LĐ - TB&XH tỉnh còn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức 2 lớp tập huấn cho 150 nữ ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp tham gia tại Đà Lạt và Bảo Lộc. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các Sở, ngành liên quan tiếp tục duy trì thực hiện chuyên mục tuyên truyền: Vì chất lượng cuộc sống.  Duy trì các hoạt động thực hiện thí điểm mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại xã Phước Cát 1 huyện Cát Tiên. Tham dự Hội nghị sơ kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới do bộ tổ chức.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ Lâm Đồng sẽ quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào phát triển nhanh và bền vững. Tập huấn Công tác quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác LĐ - TB&XH các xã, phường, thị trấn. Tổ chức Họp Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm đánh giá công tác đã thực hiện, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016 của Ban VSTBPN tỉnh. Tham mưu kế hoạch triển khai các hoạt động Tháng hành động về bình đẳng giới năm 2016 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ LĐ - TB&XH.

Xem