Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sơ kết Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

04/08/2016

Ngày 02/8/2016, Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua.

Là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác, các thành viên trong Khối đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016.

Điển hình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đổi mới thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia; Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2016 – 2020.

Đối với Bộ Khoa học - Công nghệ đã hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, thu hút công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh thương mại hóa, kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học công nghệ; phối hợp với Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập Hội đồng chuyên gia Khoa học công nghệ quốc gia để triển khai hoạt động nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân hải sản chết bất thường và sự cố môi trường đã xảy ra; cập nhật thông tin, hỗ trợ, điều phối hoạt động nghiên cứu và chấp hành chế độ thông tin, báo cáo tình hình với Thủ tướng Chính phủ.

Trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Quốc hội thông qua Luật Trẻ em tại kỳ họp thứ XI, trình Chính phủ 10 đề án trong đó Chính phủ ban hành 03 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 Quyết định; ban hành và phối hợp ban hành 07 thông tư và thông tư liên tịch…

Các Bộ Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch năm 2016.

Các ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành đã tập trung phân tích vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời cũng trao đổi thảo luận những bài học kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị mình. Các đại biểu cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm điều chỉnh chính sách để phù hợp với thực tiễn. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe hai báo cáo điển hình tiên tiến của Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng và Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ rõ các đã yêu cầu đối với công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới là phải làm tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

1. Tiếp tục đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, tránh hình thức.

2. Bám sát các các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành đồng thời chú trọng đến công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch.

3. Đảm bảo tốt tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, đơn vị về thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới và phù hợp với nghị định hợp nhất sẽ được Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

4. Tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp. Để chuẩn bị triển khai giai đoạn 2, các bộ, đơn vị cần quan tâm đăng ký hỗ trợ một số xã trong phạm vi cả nước để đạt tiêu chuẩn nông thôn mới góp phần cùng với cả nước chung sức xây dựng nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng thời là Trưởng Khối thi đua năm 2016 đề nghị các thành viên trong Khối cần phải làm tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất: Tiếp tục trển khai việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị của Khối về công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là đòn bẩy quan trọng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng cần hiệu quả, chính xác, kịp thời, đảm bảo thiết thực, gắn với người lao động trực tiếp và với người dân.

Thứ hai: Tiếp tục kiện toàn tổ chức và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo điều kiện để thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu trong tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng.

Thứ ba: Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác chuyên môn theo ngành dọc và trong phạm vi cả nước.

Một số hoạt động tại Hội nghị Sơ kết Khối Thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội: