Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội

21/04/2016

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, ngày 14/4/2016, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung đã ký ban hành công văn số 1228/LĐTBXH-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

Theo đó, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 15 nhóm giải pháp chủ yếu trong Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2016 kèm theo Quyết định số 80/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung hơn nữa công tác xây dựng thể chế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, trong đó đặc biệt tập trung vào hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật trẻ em đảm bảo tính đồng bộ để thực hiện hiệu quả v.v...
2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, giảm và loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, người dân.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động, người có công và xã hội; phát triển các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Ứng dụng công nghệ thông tin phải gắn với công tác bảo mật trong việc theo dõi chương trình công tác.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành tiếp tục nêu cac tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và thông tin vào các lĩnh vực công tác.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra.
4. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Các cơ quan báo chí của Ngành phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, Sở LĐ-TBXH các tỉnh/ thành phố bám sát các chủ trương, chính sách, sự kiện và các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành để kịp thời thông tin trung thực, chính xác.
5. Tăng cường và mở rộng hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế, nhất là hợp tác về dạy nghề, phát triển thị trường lao động, an sinh xã hội... nhằm thu hút nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế cho phát triển các lĩnh vực của Ngành.
6. Tăng cường sự phối hợp với các Ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể ở các cấp, các doanh nghiệp nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.
 

Xem