Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiếp nhận trẻ không nơi cư trú vào cơ sở trợ giúp trẻ em

20/12/2015

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em.

Theo đó, đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của Điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ được tiếp nhận vào cơ sở thuộc một trong các trường hợp sau: a- Trong thời gian lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; b- Đã có quyết định không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền hoặc đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nguyện vọng ở lại cơ sở.
Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định là trường hợp không xác định được nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống tại đó và thường xuyên đi lang thang, không ở một nơi cố định.
Đối với các đối tượng nói trên, cơ sở trợ giúp trẻ em sẽ tiếp nhận, quản lý, giáo dục và trợ giúp; cử đại diện tham gia cuộc họp tư vấn để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; phân công nhân viên công tác xã hội hoặc người có kinh nghiệm quản lý, giáo dục người chưa thành niên trực tiếp trợ giúp đối tượng.
Các cơ sở này có nhiệm vụ tạo điều kiện cho các em được đi học, tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; phối hợp với trung tâm công tác xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh địa chỉ, người thân của đối tượng để trợ giúp đối tượng hòa nhập cộng đồng…
Thông tư nêu rõ, người được phân công trực tiếp giúp đỡ đối tượng có nhiệm vụ sau đây: Thu thập thông tin về đối tượng và gia đình; đánh giá đặc điểm tâm sinh lý, thể chất và nhu cầu trợ giúp của đối tượng; Xây dựng và trình người đứng đầu cơ sở phê duyệt kế hoạch quản lý, giáo dục và trợ giúp đối tượng.
Đối tượng được ra khỏi cơ sở khi có một trong các điều kiện sau: a- Người giám hộ, gia đình ruột thịt hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị; b- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2016.
 
Xem