Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

15/09/2023

Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án) (sau đây gọi tắt là Sổ tay) để hướng dẫn về quy trình và cách thức tổ chức thực hiện Dự án cho cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp (chủ yếu là cấp tỉnh, huyện và xã) thuộc cơ quan chủ chương trình và các cơ quan, đơn vị chủ trì, thực hiện Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

hotro-16553528225351670872805.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, ngoài phần giới thiệu, Sổ tay gồm ba phần chính: Phần thứ nhất giới thiệu một số khái niệm, nội dung, phạm vi, các nguyên tắc, quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án: phần thứ hai hướng dẫn các bước xây dựng, phê duyệt dự án; phần thứ ba hướng dẫn cụ thể các bước để tổ chức thực hiện Dự án.

Sổ tay hướng dẫn một cách khái quát, có hệ thống quy trình chặt chẽ từ khâu chuẩn bị cho đến tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án. Trong thực tế, Dự án có thể được thực hiện theo nhiều hình thức và nội dung khác nhau. Do vậy, việc sử dụng Sổ tay cần vận dụng một cách linh hoạt để bảo đảm mục tiêu, phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế.
Chi tiết Sổ tay Download Tại đây
Xem