Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

09/02/2023

 Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực, khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách ASXH, chi trả không dùng tiền mặt đối với người lao động, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước.
Sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương
Chính phủ giao Bộ LĐ-TBXH thực hiện 5 nhiệm vụ, gồm xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách ASXH, kết nối, chia sẻ dữ liệu ASXH với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tiến độ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06).
IMG-5034_1.jpg
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, đoàn thể chỉ đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 ở cấp xã, cấp huyện rà soát, lập danh sách theo nhóm các đối tượng; đối soát, xác thực danh sách đối tượng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu hoàn thành trong quý 1/2023. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan thúc đẩy việc triển khai chi trả qua tài khoản (bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác) cho các đối tượng hưởng chính sách ASXH, thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách ASXH ngay trong năm 2022.
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, phối hợp với cơ quan chi trả chính sách ASXH để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách ASXH. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng quy trình và hướng dẫn các địa phương việc thực hiện triển khai nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách ASXH.
Các địa phương đẩy nhanh tiến độ
Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương phối hợp với cơ quan Lao động ở địa phương rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn phục vụ công tác chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt, hoàn thành trong năm 2022.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp trên địa bàn thực hiện chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH xây dựng và ứng dụng phần mềm trong thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng thuộc ngành LĐ-TB&XH, thường xuyên cập nhật danh sách đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xác minh thông tin về các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn./. 

Xem