Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

25/11/2022

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, ngày 25/11/2022, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Cổng TTĐT Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin đăng tải toàn văn Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, như sau: 21-CT-TTg-25112022-1-signed-1.jpg

Xem