Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm

11/10/2022

 Thực hiện phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (trong đó huyện Trạm Tấu giảm 6,5%/năm, huyện Mù Cang Chải giảm 7,67%/năm). Phấn đấu đến năm cuối cùng của giai đoạn 2021 - 2025, 100% các hộ nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện và nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội.

Yên Bái hỗ trợ hộ nghèo xây nhà.

Yên Bái hỗ trợ hộ nghèo xây nhà.
Giai đoạn 2016 - 2020, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái đã tích cực vào cuộc chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 32,21% năm 2016 xuống còn 4,76% năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020), cải thiện 10 bậc so với  đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ giảm hộ nghèo tại các huyện 30a (Trạm Tấu, Mù Cang Chải), tỷ lệ giảm hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn cao hơn mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện rõ nét. Cơ sở hạ tầng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.
Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025.
Theo Kế hoạch, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3,3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (trong đó huyện Trạm Tấu giảm 6,5%/năm, huyện Mù Cang Chải giảm 7,67%/năm). Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh.
Phấn đấu đến năm 2025, huyện Mù Cang Chải cơ bản không còn là huyện nghèo, ít nhất 30/59 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Phấn đấu đến năm cuối cùng của giai đoạn 2021 - 2025, 100% các hộ nghèo, cận nghèo có đủ điều kiện và nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội.
Về nội dung các phong trào thi đua, Kế hoạch nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tập trung vào thi đua triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các địa bàn nghèo, đặc biệt là 2 huyện 30a Trạm Tấu và Mù Cang Chải.
Thi đua trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, các chính sách, dự án, giải pháp giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.; cải thiện các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; tăng cường kết nối vùng phát triển với vùng khó khăn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo...
Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đảng viên thi đua giúp đỡ các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giúp đỡ các hộ nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo.
Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.
Các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn; thôn, bản, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, hỗ trợ người nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Xem