Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 2,23%

23/02/2022

Ngày 22/02, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung ký Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên phạm vi toàn quốc, kết quả cụ thể như sau:

1. Hộ nghèo
a) Tổng số hộ nghèo: 609.049 hộ;
b) Tỷ lệ hộ nghèo: 2,23%.
2. Hộ cận nghèo
a) Tổng số hộ cận nghèo: 850.202 hộ;
b) Tỷ lệ hộ cận nghèo: 3,11%.
Số hộ nghèo, hộ cận nghèo công bố tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2021.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ Quyết định này để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
1469d4a58b25477b1e34.jpg
7001b7c9e84924177d58.jpg
Trên đây là danh sách kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
Xem