Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội

29/05/2015

Chiều ngày 29/5/2015, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội đã họp Phiên toàn thể để đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai Chương trình công tác năm 2015. Tham dự và chủ trì cuộc họp có Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền - Chủ tịch Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội; Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban; các thành viên của Ủy ban là Lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan TW cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, Thường trực Ủy ban thường xuyên chỉ đạo Tổ chuyên viên Ủy ban ở các Bộ, ngành trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban và Chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh bảo đảm nội dung, tiến độ. Thành viên Ủy ban ở các Bộ, ngành đã kiện toàn Bộ phận giúp việc và chủ động tổ chức thực hiện bảo đảm tiên độ, nội dung các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Ủy ban và thực hiện chương trình, đề án được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 – 2015 (Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Thành viên Ủy ban cũng đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng).
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền chủ trì cuộc họp
Về Chương trình công tác năm 2015, Ủy ban Phát triển bền vững về xã hội đề ra một số nội dung hoạt động chính sau:
 - Tập trung xây dựng thể chế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng đề án theo Chương trình công tác năm 2015 của Chính phủ. Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật để đảm bảo tiến độ, kết hợp với rà soát các văn bản pháp luật không còn phù hợp để sửa đổi,  bổ sung cho phù hợp.
- Các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 và 2016.
-Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách phát triển thuộc lĩnh vực xã hội hiện hành, nhất là các thủ tục hành chính  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của từng bộ, ngành; lập danh mục các cơ chế, chính sách đang hạn chế cản trở phát triển bền vững hoặc phát triển không bền vững cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, điều chỉnh; bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính phù hợp.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững về xã hội; trong đó, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức trong ngành về tinh thần nội dung Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.
- Tổ chức các đoàn giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội tại một số địa phương; tổ chức đánh giá thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững về xã hội của Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban cho rằng, sự phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ủy ban (Bộ LĐ-TBXH) với các cơ quan thành viên Ủy ban còn nhiều vấn đề cần được bàn bạc. Các thành viên của Ủy ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đảm nhận những vị trí quan trọng tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương nên rất khó bố trí được thời gian phù hợp với các thành viên còn lại và với Thường trực Ủy ban. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị các thành viên Ủy ban là đại diện tại các Bộ, ngành thành lập bộ phận giúp việc làm đầu mối thông tin được chia làm 4 khối để phối hợp với Tổ giúp việc của Ủy ban trong việc trao đổi và cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ và những vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tại các cuộc họp của Ủy ban.
Cũng tại Hội nghị, đa phần các ý kiến của các thành viên Ủy ban đều nhất trí tăng cường trao đổi thông tin giữa các thành viên với nhau và với Cơ quan Thường trực Ủy ban bằng nhiều hình thức; Tăng cường mối liên hệ giữa các Bộ, ngành trong việc phát hiện ra các cơ chế, chính sách đang hạn chế, cản trở phát triển bền vững; Cần có đánh giá các cơ chế, chính sách theo khía cạnh của từng ngành và có đánh giá theo chiều ngang liên quan đến các Bộ..
Xem