Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giai đoạn 2021 – 2025: Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên

28/09/2021

Tỉnh ủy Lạng Sơn mới ban hành Nghị quyết về việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn.

 Nghị quyết nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tối đa tái nghèo và phát sinh nghèo; tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các nguồn lực và các dịch vụ xã hội cơ bản để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện hơn nữa trong công tác giảm nghèo để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/ năm trở lên. Ảnh: TTXVN
 Ảnh minh họa
Giải quyết cơ bản về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã, thôn, đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới; trước hết là hạ tầng thiết yếu, như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân.
Về mục tiêu cụ thể, Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên (riêng các huyện nghèo giảm trên 5%/năm) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng thoát nghèo, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân khu vực nơi cư trú.
100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mức đóng thẻ bảo hiểm y tế và được hỗ trợ chăm sóc tại các cơ sở y tế.
Tỉnh phấn đấu 100% trẻ em thuộc hộ nghèo từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi được đi học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi; 95% hộ nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi được tham gia các khóa đào tạo hoặc được cấp chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng. 85% hộ nghèo sống trong ngôi nhà thuộc loại bền chắc (trong ba kết cấu chính là tường, cột, mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu bền chắc) và có diện tích nhà ở bình quân đầu người từ 8m2 trở lên.
Lạng Sơn cũng đã đề ra mục tiêu có 99% trở lên hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; phấn đấu 50% hộ nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 98% trở lên hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông và 100% hộ nghèo có phương tiện, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.
Đặc biệt, Nghị quyết số 47/NQ-TU đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 01 huyện nghèo thoát nghèo; đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.
Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan dân cử trong công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2025 góp phần giảm các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác giảm nghèo bền vững.
Xem