Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hóa: Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về trợ giúp xã hội

26/07/2021

 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 7916/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

thanh_1.jpg

Chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội (ảnh minh họa)
Theo đó, trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1742/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai hướng dẫn các địa phương, cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc rà soát, lập danh sách đối tượng hưởng trợ cấp xã hội mới và đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, tại cơ sở trợ giúp xã hội được chuyển mức trợ cấp xã hội và hệ số tương ứng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; tăng cường công tác quản lý đối tượng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các địa phương, tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định.
 Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn vào vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội
Giao Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về ý nghĩa của việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. Thông tin đầy đủ, công khai về các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, đối tượng thụ hưởng, mức trợ cấp xã hội và hệ số tương ứng, hồ sơ thủ tục theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.
Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về trợ giúp xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và cộng đồng, bảo đảm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội kịp thời, công khai, minh bạch. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo quy định; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội đối với đối tượng hưởng mới; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh đối với các đối tượng được chuyển mức trợ cấp xã hội theo hệ số tương ứng từ ngày 01/7/2021 đúng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; tổng hợp, dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2021 theo quy định./.
Xem