Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng

03/07/2021

Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, ngôi nhà tạm lánh, mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng… 

 Ngày 1/7/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu cụ thể từ năm 2021 đến năm 2025, đạt 60% trong tổng số các cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội. Trong đó có ít nhất từ 1 đến 2 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng theo quy định hiện hành.
IMG-3562.jpg
Chăm sóc sức khỏe cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Ít nhất có 35% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở có cung cấp dịch vụ công tác xã hội, trại giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng công tác xã hội.
Đạt cơ cấu tối thiểu 50% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội năm 2025 tăng 20% so với năm 2020.
Bảo đảm ít nhất 85% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.
Mục tiêu từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh sẽ đạt khoảng 90% trong tổng số các cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội, trong đó có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh chuyên trách, không chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng theo quy định hiện hành.
Đạt cơ cấu tối thiểu 60% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở khác trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ công tác xã hội và quản lý tăng tối thiểu 30% so với năm 2025.
Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 45% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan.
Bảo đảm ít nhất 90% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nguồn lực xã hội hóa.
Để đạt các mục tiêu trên, Hà Tĩnh đã đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, riêng đối với giải pháp về phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội toàn diện tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, ngôi nhà tạm lánh, mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng. Giai đoạn 2026 – 2030, hỗ trợ triển khai nhân rộng các mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, hệ thống tư pháp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, ngôi nhà tạm lánh, mô hình nuôi con nuôi, mô hình gia đình, cá nhân nhận nuôi có thời hạn và mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng.
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quy định của Chính phủ; hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành chính sách mới của tỉnh về phát triển công tác xã hội.
Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tham mưu xây dựng, hoàn thiện mạng lưới hoạt động công tác xã hội; thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho công chức, viên chức, cộng tác viên tham gia thực hiện công tác xã hội theo quy định. Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội.
Xem