Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cao Bằng tập trung thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo

22/09/2020

 Là địa phương đang được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, Cao Bằng luôn nỗ lực thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở... để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao mức sống của người dân từ các chính sách giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như các chính sách: Hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo; Hỗ trợ giáo dục - đào tạo; Hỗ trợ y tế; Hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội; Hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo; Hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp pháp lý...

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình 30a, các huyện nghèo đã tổ chức triển khai thực hiện đầu tư các công trình khởi công mới, chuyển tiếp, duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn với 74 công trình, trong đó, 45 công trình đường giao thông, 07 công trình trường học và các hạng mục phụ trợ, 05 công trình điện, 01 công trình chợ; duy tu bảo dưỡng 19 công trình các loại. Thực hiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa kinh tế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các huyện đã phê duyệt 90 dự án về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và phân bón cho 1.549 hộ, như (lợn 790 con, bò 41 con, giống ngô lai 761kg, lạc 20.785 kg, gừng 27.436kg, nghệ vàng 3.410kg)...
Các huyện tiếp tục đầu tư xây dựng 380 công trình, trong đó 198 công trình làm mới, 79 công trình chuyển tiếp, 103 công trình trả nợ thuộc chương trình 135 giai đoạn 2016-2020. Tổ chức được 57 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện với 4.702 lượt người tham gia. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổ chức 45 hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã, các trưởng thôn xóm với 6.588 lượt đại biểu tham dự. Triển khai thực hiện được 64 mô hình giảm nghèo bền vững tại các huyện với 1.250 hộ tham gia dự án... Kết quả năm 2018 toàn tỉnh có 6.128 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,01%.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện đồng bộ; hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà văn hóa, nhà ở dân cư... được quan tâm đầu tư phát triển, nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Tính đến tháng 6/2019, trong 177 xã thực hiện chương trình, đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã đạt 15-18 tiêu chí, 57 xã đạt 10-14 tiêu chí, 101 xã đạt 5-9 tiêu chí, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 9,86 tiêu chí/xã, không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, toàn tỉnh đã tuyển chọn, đưa vào danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 34 dự án thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cây dược liệu...
Để tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; Huy động các nguồn lực, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để thực hiện các Chương trình MTQG được hiệu quả hơn; Triển khai hiệu quả Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất lâm nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện có hiệu qủa chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện hỗ trợ các thôn, bản xây dựng nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 của các xã khó khăn, khu vực biên giới./. 
 
Xem