Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xây dựng quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

18/05/2020

 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Theo đó, trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 9 năm nay.
Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

4706-bhxh6.jpg.
CSDL quốc gia về Bảo hiểm là 1 trong 6 CSDL được Thủ tướng Chính phủ xác định cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, cùng với các CSDL quốc gia khác là: CSDL quốc gia về Dân cư; CSDL Đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia Thống kê tổng hợp về Dân số.
Được biết, hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục tiến hành làm sạch, đồng bộ dữ liệu, bổ sung thông tin để làm giàu thêm CSDL chuyên ngành Bảo hiểm xã hội để sẵn sàng cung cấp dữ liệu cho CSDL quốc gia về Bảo hiểm.
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến 30.4 năm nay, số người tham gia BHXH bắt buộc đat gần 14,5 triệu người. Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 85,187 triệu người.

 

Xem