Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Triển khai công tác phòng chống mại dâm, mua bán người năm 2020

26/02/2020

Triển khai công tác phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và chương trình phòng chống mua bán người năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ vào các Kế hoạch của Thành phố, tham mưu cho UBND, BCĐ 138 quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người tại địa phương.

Theo đó, để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người thành phố giao năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm; hệ lụy của mại dâm đối với đời sống xã hội, nhằm góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng, chống mại dâm.
Thứ hai, tăng cường công tác đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm nghi ngờ, có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố được xác định còn tồn tại từ năm 2019. Duy trì không để tái hoạt động trở lại tại các tụ điểm hoạt động mại dâm đã triệt xóa. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình số người vi phạm tệ nạn mại dâm tại địa phương.
Thứ ba, tăng cường các giải pháp phòng, chống mại dâm đảm bảo xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm; chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, bám sát các nội dung của mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã để tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm có hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm hoàn lương.
Bên cạnh đó, đội Kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã duy trì kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; đảm bảo 80% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn quản lý được kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai tích cực phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội triển khai và đánh giá hiệu quả các mô hình thí điểm hỗ trợ người bán dâm.
Đối với công tác phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tập huấn kiến thức, kỹ năng về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho cán bộ cơ sở. Rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về để hỗ trợ chế độ theo quy định tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho số phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về. 100% nạn nhân đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ và có nhu cầu được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

 

 

Xem