Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

21/02/2020

 

STT
TÊN BÁO CÁO
NĂM/KỲ BÁO CÁO
BIỂU MẪU
SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG BỐ
ĐƯỜNG DẪN TOÀN VĂN
 
 1
Công khai số liệu dự toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện phân bổ và giao cho các chủ đầu tư dự án
 
2020
 
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS
 
 254/QĐ-LĐTBXH

 

05/03/2020

 
 
 
 2
 
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
 
2020
 
 
Mẫu số 
01/QĐ-CKNS
 
 
252/QĐ-
LĐTBXH
 
 
04/03/2020
 
 
 

 

Xem