Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Kạn đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo

28/10/2019

Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn Chương trình 135 tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư hơn 655 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, có 2.965 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn với số tiền hơn 23 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách...  

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn có hai xã và 36 thôn ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135; huyện Ba Bể ra khỏi diện hưởng chính sách Chương trình 30a; tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 21%; 15 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2019- 2024, tỉnh tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người dân tộc thiểu số…
Bắc Kạn đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 50%, tạo việc làm cho 6.000 người/năm; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, phấn đấu bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã.
 
Xem