Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội XIV

09/10/2019

Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Theo quy định hiện hành, đại diện thương lượng của tập thể người lao động để ký thỏa ước lao động tập thể là BCH Công đoàn cơ sở hoặc Ban Đại diện lao động. Tuy nhiên, do người ký thỏa ước vẫn là người làm công ăn lương của doanh nghiệp nên thỏa ước lao động tập thể nhiều khi có nội dung chưa thực sự đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Do đó, đề nghị quy định thỏa ước lao động tập thể do công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở ký với người sử dụng lao động (Kiến nghị số 41).

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được trả lời cử tri như nhau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 188 Bộ luật Lao động thì công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn cơ sở.
Như vậy, theo quy định hiện hành thì ở những doanh nghiệp có công đoàn cơ sở thì việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể do công đoàn cơ sở thực hiện, ở những doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở thì việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện khi được người lao động ở doanh nghiệp yêu cầu (theo Điều 17 Luật Công đoàn). Thực tế, các nước, cán bộ đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp đều là những người lao động hưởng lương trong doanh nghiệp. Hiện nay, Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), theo đó việc Bộ luật Lao động năm 2012 quy định công đoàn cấp trên đương nhiên đại diện cho người lao động ở doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở để tham gia vào thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể là chưa thực sự tương thích với nguyên tắc tự nguyện trong thương lượng tập thể theo quy định của Công ước số 98 của ILO. Do đó, nội dung này đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét khi trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động để trình Quốc hội trong thời gian tới.
Xem