Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khóa học trực tuyến của WTO

12/05/2010

WTO sẽ tổ chức khóa học trực tuyến (eTraining) về Giới thiệu về Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bằng tiếng Pháp tại website đào tạo trực tuyến của WTO (https://etraining.wto.org) từ ngày 31 tháng 5 năm 2010 đến ngày 07 tháng 7 năm 2010.

Khóa học cung cấp cho các cán bộ, công chức của các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang chuyển đổi những kiến thức cơ bản về Tổ chức Thương mại thế giới, khả năng sử dụng hiệu quả những văn bản pháp lý và các tài liệu liên quan.

Văn phòng UBQG và HKTQT xin gửi kèm mẫu đơn đăng ký  trong File đính kèm và kính đề nghị các Bộ, ngành cử cán bộ đăng ký tham dự khóa đào tạo nói trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2010 để Văn phòng tổng hợp và tiến hành các thủ tục đăng ký.

File đính kèm : etraining
Xem