Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, chăm lo đời sống cho người lao động ở Bắc Ninh

28/02/2013

Những năm qua, lực lượng công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh Bắc Ninh không ngừng tăng nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Toàn tỉnh hiện có 181.954 CNVC-LĐ, trong đó có khoảng 116.200 CNLĐ làm việc tại các doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 63,9%).

Nhằm giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình đời sống của CNVC-LĐ, đồng thời không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, vận động CNVC-LĐ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác này, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phối hợp với chính quyền thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ CNVC- LĐ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TƯ  Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó đã giúp đội ngũ CNVC- LĐ nâng cao nhận thức chính trị, ý thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị.

 Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.861 tập thể và cá nhân được LĐLĐ các cấp biểu dương, khen thưởng; hơn 11 nghìn chiến sĩ thi đua ở các cấp; 238.416 nữ CB, CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. CB, CNVC-LĐ thực hiện trung bình mỗi năm 700 sáng kiến và hàng chục công trình, sản phẩm mới, làm lợi hàng chục tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn;  5.007 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hàng năm có trên  80% đơn vị đạt cơ quan văn hóa.

Cũng trong 5 năm qua, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho người lao động cũng được Công đoàn các cấp quan tâm. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp ưu đãi nghề, độc hại... cho người lao động; phối hợp các ngành chức năng tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động ở các cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao đời sống cho người lao động, Công đoàn đã đứng ra tín chấp các dự án thuộc nguồn vốn 120 của quỹ Quốc gia giải quyết việc làm giúp 537 lao động được vay vốn. Công đoàn các cấp cũng  vận động được trên 1,4 tỷ đồng xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, qua đó hỗ trợ 36 hộ gia đình CNVC-LĐ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. Các CĐCS thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp đoàn viên công đoàn rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn được quan tâm thường xuyên.

Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 339 CĐCS, phát triển mới được 34.456 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh lên 1.409 CĐCS với 87.326 đoàn viên.

Với mục tiêu “Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động”, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động đội ngũ CNVC- LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kịp thời củng cố tổ chức bộ máy, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phấn đấu đến hết năm 2018, phát triển từ 20 nghìn đoàn viên trở lên và trên 80% doanh nghiệp NQD có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Xem