Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân

19/01/2005

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân (2002-2004).

Thời gian qua các Trung tâm của Hội đã tổ chức dạy nghề cho 23.488 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 8.560 lao động, giới thiệu việc làm tại địa phương hơn 61 nghìn lao động và phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu 7.233 người đi lao động ở nước ngoài; mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 7 triệu 600 lượt hội viên, nông dân... Hội nghị đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân giai đoạn 2005-2010, phấn đấu giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 50% sử dụng thời gian lao động nông thôn đạt 85%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 3,5 triệu lượt hội viên, nông dân; dạy nghề cho 82.700 người v.v... Theo Đảng cộng sản
Xem