Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những mục tiêu cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp

22/02/2005

Theo Điều 140 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002, chính sách bảo hiểm xã hội bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lại đối với người lao động thất nghiệp, tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện và mức trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi thiết kế xây dựng một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp cần xem xét khả năng gắn kết chính sách bảo hiểm thất nghiệp với các chính sách thị trường lao động khác để đạt được các mục tiêu: (1) Hỗ trợ về thu nhập cho người lao động bị thất nghiệp tuỳ theo loại hình thất nghiệp; (2) ổn định nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái thông qua duy trì sức mua của lực lượng lao động bị mất việc làm; (3) Hỗ trợ cải cách doanh nghiệp; (4) Duy trì kỹ năng nghề của người lao động bị mất việc làm; (5) Nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người lao động có nhu cầu việc làm; và (6) Khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề. Với mục tiêu thứ nhất, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị thất nghiệp ở dạng này hay dạng khác nhằm thay thế thu nhập bị mất do mất việc làm, hỗ trợ người thất nghiệp có nguồn lực để tồn tại và có khả năng tìm kiếm công việc mới, góp phần ổn định đời sống của người thất nghiệp và gia đình họ. Với mục tiêu ổn định nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái thông qua duy trì sức mua của lực lượng lao động bị mất việc làm, quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ là khoản dự phòng trong trường hợp kinh tế suy thoái để chi trả trợ cấp cho người thất nghiệp nhằm thay thế thu nhập bị mất do mất việc làm. Khoản trợ cấp thay thế này một mặt hỗ trợ thu nhập cho người thất nghiệp như đã nêu ở trên, mặt khác không làm suy giảm một cách bất ngờ sức mua của lực lượng lao động dẫn đến đình đốn sản xuất. Như vậy, khoản trợ cấp này sẽ giúp tránh được sự suy giảm hoạt động kinh tế theo kiểu dây chuyền. Với mục tiêu ổn định nền kinh tế, các hệ thống bảo hiểm thất nghiệp thường chi trả trợ cấp tương đối hào phóng và đối tượng của hệ thống cũng sẽ được quy định tương đối rộng. Khi xem xét khía cạnh hỗ trợ cải cách doanh nghiệp, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho áp dụng công nghệ mới và cơ cấu lại các quy trình kém hiệu quả. Vì được đảm bảo bằng một khoản trợ cấp thay thế thu nhập bị mất đi, cũng như được hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề hoặc đào tạo lại để chuyển đổi nghề, những người lao động bị mất việc do những lý do cải cách doanh nghiệp sẽ không có những phản ứng quá tiêu cực dẫn đến bất ổn về chính trị và xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu sự phản đối việc cải cách luật lao động của người lao động do lo sợ bị mất việc làm. Với mục tiêu duy trì kỹ năng nghề của người lao động, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp cho phép người lao động có tay nghề có thời gian để tìm kiếm việc làm mới phù hợp với tay nghề đã có của họ. Như vậy sẽ duy trì các kỹ năng sẵn có và không xảy ra tình trạng mai một kỹ năng nghề do phải chấp nhận bất cứ công việc nào, mặc dù không phù hợp với tay nghề của mình để có thu nhập. Điều này dẫn đến việc duy trì được đầu tư của quốc gia trong phát triển giáo dục và kỹ năng nghề của lực lượng lao động quốc gia. Nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người lao động có nhu cầu việc làm là một mục tiêu tương đối quan trọng. Một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp gắn kết với các biện pháp thị trường lao động tích cực sẽ góp phần xây dựng mạng lưới tư vấn về việc làm và thông tin thị trường lao động, như vậy sẽ kết nối người lao động bị thất nghiệp với các chuyên gia tư vấn tìm kiếm việc làm, qua đó giúp người lao động nâng cao được kỹ năng tìm kiếm việc làm của mình. Với mục tiêu khuyến khích nâng cao kỹ năng nghề, một hệ thống bảo hiểm thất nghiệp hiện đại rõ ràng sẽ phải xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa người tìm việc với người sử dụng lao động và đặc biệt đối với các cơ sở đào tạo nghề để giúp người lao động bị thất nghiệp đạt được trình độ nghề mong muốn. Để thực hiện được mục tiêu này hệ thống bảo hiểm thất nghiệp phải hỗ t
Xem