Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành, địa phương

13/10/2011

Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ, ngành, địa phương mình.

Công việc trên cũng nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 một cách đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước,
Tính đến nay vẫn còn 22 Bộ, ngành và 55 tỉnh, thành phố chưa gửi Báo cáo tổng hợp và Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020.
Theo yêu cầu, các Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực kèm Báo cáo tổng hợp của các Bộ, ngành, địa phương cần gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước đó, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, các đề án Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của Bộ, ngành và địa phương phải được hoàn chỉnh, phê duyệt và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2011. Đồng thời các Bộ, ngành, địa phương phải gửi Quyết định phê duyệt và Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển nhân lực về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.

Xem