Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Doanh nghiệp thuộc Vinashin được vay để trả nợ tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc cho người lao động

28/12/2010

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cho doanh nghiệp, người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề cho người lao động.

Theo đó, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin; doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển giao từ Vinashin đang nợ tiền lương, nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động có nhu cầu, sẽ được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ.

Mức vay tối đa bằng số kinh phí chi trả các khoản nợ nói trên (kể cả số tiền lãi phát sinh theo quy định) tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2011. Lãi suất cho vay bằng 0%.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn mà đã có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam và doanh nghiệp thuộcTổng công ty Hàng hải Việt Nam chuyển giao từ Vinashin, bị mất việc làm trong năm 2010 và năm 2011 mà chưa có việc làm, nếucó nhu cầu sẽ được vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm; vay để học nghề theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vianshin; doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển giao từ Vinashin chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở lập danh sách lao động mà doanh nghiệp, đơn vị còn nợ tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
Xem