Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo đăng ký thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

03/03/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo có nhu cầu lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, mô hình giảm nghèo năm 2023 như sau: 

 

 
1. Căn cứ đề xuất các dự án, mô hình giảm nghèo: Các nghị quyết, nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
2. Đề xuất các dự án, mô hình giảm nghèo cần nêu rõ lý do lựa chọn loại dự án, địa bàn lựa chọn dự án, đối tượng của dự án và các nội dung khác liên quan.
3. Hồ sơ đề xuất các dự án, mô hình giảm nghèo bao gồm:
- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, mô hình giảm nghèo năm 2023.
- Dự án mô hình giảm nghèo dự kiến triển khai thực hiện (Mẫu kèm theo).
- Hồ sơ năng lực của đơn vị đề xuất thực hiện dự án mô hình giảm nghèo gồm: quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc giấy phép kinh doanh; tổ chức bộ máy, năng lực tài chính và thông tin liên quan đến năng lực của đơn vị; các hoạt động đã thực hiện liên quan đến dự án, mô hình đề xuất; thông tin liên hệ (email, website, địa chỉ, số điện thoại, fax).
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Thời gian thực hiện: Năm 2023.
4.2. Địa bàn thực hiện:Phạm vi cả nước; ưu tiên các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
4.3. Đối tượng hỗ trợ: Theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4.4. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 giao cho Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo theo Quyết định số 1376/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký
- Thời gian: Trước ngày 15 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, số 35 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại 024.37478677.
Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, đăng ký.

 

Xem