Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

02/12/2022

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được phát động với chủ đề "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc".

atvsld--1-.jpg
Ảnh minh họa
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) hàng năm; căn cứ vào thực tế công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với các nội dung cụ thể, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔ CHỨC
1. Mục đích
Thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống TNLĐ- BNN.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực làm chủ đề trong chương trình hành động về ATVSLĐ để mang lại tính hiệu quả cao.
II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2023
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm trong công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2023.
2. Phạm vi triển khai: trên toàn quốc.
 
Xem