Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Bái xây dựng nhà cho hộ nghèo ở Mù Cang Chải

12/12/2022

 UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo Mù Cang Chải, Trạm Tấu trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Đến năm 2025, sẽ có 673 nhà ở đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 2 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu.
Theo Đề án, giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ cho khoảng 673 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn 2 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Theo đó, Nhà nước hỗ trợ để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây nhà mới cho 442 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 231 hộ (huyện Mù Cang Chải có 493 hộ, gồm: hỗ trợ xây mới 301 hộ, hỗ trợ sửa chữa 192 hộ; huyện Trạm Tấu có 180 hộ, gồm: hỗ trợ xây mới cho 141 hộ, hỗ trợ sửa chữa 39 hộ).
Từ ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ xây mới nhà ở và 20 triệu đồng/hộ đối với gia đình sửa chữa nhà ở.
Trong quá trình triển khai sẽ rà soát, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.
Cụ thể, tại cấp thôn trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổ chức bình xét, đề xuất danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở gửi về UBND cấp xã để xem xét, rà soát.
UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách; thông báo qua đài truyền thanh cấp xã (nếu có); rà soát, thẩm định, tổng hợp và gửi về UBND cấp huyện danh sách thuộc đối tượng quy định.
Tiếp đó, UBND cấp huyện tổng hợp và phê duyệt danh sách báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Xem