Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghệ An giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

30/11/2022

 UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về việc giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025.

giam-ngheo.jpg
(ảnh minh họa)
Kế hoạch nhằm theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý Chương trình; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp, qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện.
Đồng thời, xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với quy định đầu tư hoặc tiêu chuẩn đánh giá quy định của nhà nước tại một thời điểm nhất định. Thiết lập quy trình, hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình.
Theo đó, nội dung giám sát chương trình gồm: Theo dõi, kiểm tra các nội dung về xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện dự án thành phần theo phân cấp; công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần. Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động dự án thành phần.
Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có)… Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền.
Về nội dung đánh giá chương trình hàng năm, tập trung đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện, gồm: Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện công tác điều phối, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình.
Đánh giá tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hàng năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao; tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân.
Về nội dung đánh giá giữa kỳ, tập trung đánh giá kết quả xây dựng chính sách quản lý tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình. Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. Mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch giai đoạn 5 năm. Hạn chế và nguyên nhân…
Nội dung đánh giá kết thúc chương trình gồm: Kết quả xây dựng hệ thống chính sách quản lý, tổ chức thực hiện; công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình. Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của chương trình so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…
UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo để gửi UBND tỉnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá theo quy định.
Các Sở, ban, ngành chủ trì, quản lý, tham gia thực hiện các dự án, tiểu dự án, hoạt động thuộc Chương trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, tham gia giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án do Sở, ban, ngành chủ trì quản lý. Hướng dẫn UBND cấp huyện giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án do sở, ban, ngành chủ trì quản lý.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh trong phạm vi chức năng hướng dẫn các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ các cấp tham gia giám sát việc thực hiện chương trình theo quy định./. 

Xem