Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bến Tre nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

10/02/2022

Khép lại năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình nắng nóng, xâm nhập mặn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, song các cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Bến Tre đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Tỉnh Bến Tre hiện có 157 xã, phường, thị trấn tại 9 huyện, thành phố với 400.496 hộ dân. Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 17.060 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,26%; 15.996 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,24%. Đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo tập trung ở khu vực nông thôn, trong đó có 16.125 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 94,52% so với tổng số hộ nghèo và 16.255 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 95,64% so với tổng số hộ cận nghèo trong tỉnh.
Huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Ba Tri với 9,13%, tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là thành phố Bến Tre với 1,03%. Toàn tỉnh có 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% đến dưới 17% (không có xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 17%), xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là An Hiệp (huyện Ba Tri) với 16,56%.
Bến Tre có 15.819 hộ nghèo và cận nghèo do nữ là chủ hộ, chiếm tỷ lệ 40% so với tổng hộ nghèo, hộ cận nghèo; 45 hộ nghèo, hộ cận nghèo có chủ hộ là người dân tộc; 252 hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện chính sách người có công; 4.119 hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội.
IMG-0126gnbentre.jpg
Các sản phẩm từ dừa đã trở thành sản phẩm hàng hóa giúp hàng nghìn hộ dân Bến Tre thoát nghèo
Phân loại nhóm (nhóm 1), gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo có đất đai, có lao động tham gia hoạt động kinh tế là 22.525 hộ (chiếm 66,14% tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo). Nhóm 2, gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất đai, nhưng có lao động là 2.430 hộ (chiếm 7,14% tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo). Nhóm 3, gồm: hộ nghèo, cận nghèo bị bệnh tật không thể lao động bình thường được, hộ thuộc diện bảo trợ xã hội là 9.100 hộ (chiếm 26,72% tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo).
Như vậy, nhóm hộ có khả năng thoát nghèo trong giai đoạn 2022 – 2025 ở Bến Tre là 24.956 hộ (chiếm 73,28% tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo). Riêng nhóm 3 là nhóm không thể thoát nghèo (do đó, tỉnh chỉ tổ chức thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội và vận động nguồn lực xã hội trợ giúp.
Hộ nghèo ở Bến Tre có nhu cầu hỗ trợ vốn vay là 19.972 hộ (có nhu cầu chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo đất, đầu tư cây trồng, mua phương tiện sản xuất). Hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề là 11.631 hộ (tìm việc làm 4.455 hộ, xuất khẩu lao động 772 hộ, giới thiệu việc làm 4.523 hộ, học nghề làm tại địa phương 1.881 hộ). Nhu cầu bồi dưỡng, trang bị kiến thức là 8.410 hộ (trồng trọt 2.412 hộ, chăn nuôi 3.381 hộ, thị trường hàng hóa 1.202 hộ, hướng dẫn cách làm ăn 1.415 hộ).
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngày 24/1, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 160/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 85-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của tỉnh, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Đồng thời, thực hiện công tác giảm nghèo trong từng chính sách, từng giai đoạn phát triển của tỉnh, không phải đợi đến khi có ngân sách, các điều kiện đầy đủ mới chăm lo cho người nghèo, thực hiện công tác giảm nghèo thật sự bền vững…
Cụ thể, tỉnh đặt phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3% và đến cuối năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5% theo chuẩn nghèo của từng giai đoạn.
Bên cạnh giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo, tỉnh Bến Tre yêu cầu chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về công tác giảm nghèo của tỉnh.
Có giải pháp, nguồn lực để thực hiện thật sự nghiêm túc, có kết quả công tác giảm nghèo, không để việc giảm tỷ lệ hộ nghèo diễn ra tự nhiên, phải có sự tác động mạnh mẽ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sinh kế, an sinh xã hội cho người dân. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác giảm nghèo.
Tiếp tục đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng, chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo và tổ chức nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là vùng nông thôn, xã bãi ngang ven biển, xã đảo; hướng dẫn hộ dân lập kế hoạch sinh kế, theo dõi việc thực hiện kế hoạch của hộ, đa dạng các loại hình sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, kết hợp nhiều mô hình nông nghiệp, phi nông nghiệp, tận dụng tối đa điều kiện đất đai, lao động, thời gian nhàn rỗi... để cải thiện sinh kế.

Bên cạnh việc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo nguồn lực, tỉnh Bến Tre sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững. Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thúc đẩy việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho công tác giảm nghèo… 

Xem