Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bình Thuận phấn đấu 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được PBGDPL

18/11/2021

 Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ngày 16/11, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 4357/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027"

doi-moi.jpg 

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch để ra, giai đoạn 2022-2027, Bình Thuận sẽ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển từ 20 - 30 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyên, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về pháp luật theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Đồng thời, tỉnh cũng phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận....
Về đối tượng được PBGDPL là người học các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn học pháp luật tại các trường cao đẳng, trường trung, cấp và đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật cùng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.
Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện là: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền PBGDPL; (2) Cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (3) Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (4) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (5) Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; (6) Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình.
UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn theo theo kế hoạch này.
Xem