Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh: Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

09/11/2021

 Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, ngày 03/11, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Theo đó, về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu cụ thể hằng năm sẽ tiếp nhận và xử lý 100% thông tin về liệt sĩ, mộ phần liệt lĩ an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có đủ căn cứ và tổ chức an táng bàn giao hài cốt liệt sĩ đúng theo đúng quy định; cung cấp các thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong nghĩa trang, thông tin về liệt sĩ cho các tổ chức có liên quan phục vụ công tác tìm kiếm.

Về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mục tiêu đặt ra là đính chính, chỉnh sửa các thông tin trên bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh (khoảng 2.800 mộ); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 350 mẫu liệt sĩ hài cốt; phấn đấu xác minh, kết luận 90% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.
Tim-kiem-hai-cot-liet-si-Quang-Ninh.jpg
UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.
Để đạt được những mục tiêu trong kế hoạch đưa ra, UBND tỉnh Quảng Ninh xác định 8 nhiệm vụ, cụ thể: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; hướng dẫn, triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn của địa phương. (2) Tiếp tục rà soát, xác minh, bổ sung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh. (3) Tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quản lý chặt chẽ địa bàn có mộ liệt sĩ. (4) Thực hiện, phối hợp thực hiện công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý. (5) Triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. (6) Mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. (7) Xây dựng, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; định chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ. (8) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Toàn bộ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo và sự hỗ trợ kinh phí của địa phương, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thông tin về mộ liệt sĩ.
Xem