Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lạng Sơn ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025

03/11/2021

Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025. 

Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm vẫn luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng ở Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo, lồng ghép thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Qua đó góp phần chuyển tải các nội dung đến nhân dân, nâng cao nhận thức đối với công tác này…
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chứa, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm tại địa bàn công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, tăng cường sự đồng thuận, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, lồng ghép hiệu quả chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em... Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm; đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.
Giai đoạn 2021-2025, Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm
Hội nghị tập huấn truyền thông phòng, chống mại dâm năm 2018
Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh phấn đấu có trên 80% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên. Trên 70% người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 60% người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 80% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.
100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm. 100% các huyện, thành phố lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
Lạng Sơn cũng đặt mục tiêu, 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Hằng năm, đảm bảo 100% các vụ án và số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo đúng quy đinh của pháp luật; 100% điểm, tụ điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm tại địa bàn công cộng và trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được kiểm tra, triệt phá...
Tỉnh sẽ xây dựng, triển khai 01 đến 02 mô hình thí điểm cấp huyện về phòng, ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiênh, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm. Phấn đấu ít nhất 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.
Toàn tỉnh có ít nhất 70% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ cấp tỉnh và 100% ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tệ nạn mại dâm cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa bàn, cơ sở; thực hiện hoạt động tuyên tuyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiến thức về phòng, chống mại dâm cho học viên tại cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình hỗ trợ giảm hại đối với người bán dâm… 

Xem