Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quản lý chặt chẽ phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

13/10/2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp; mẫu, in và quản lý phôi; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp.  

Dự thảo quy định cụ thể việc quản lý phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp. Theo đó, cơ sở bồi dưỡng phải lập sổ cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp, trong đó ghi rõ số hiệu, số vào sổ cấp chứng chỉ.
Việc lập số hiệu, số vào sổ cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được thực hiện theo quy định: a- Số hiệu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp được lập liên tục theo số tự nhiên từ nhỏ đến lớn trong toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở bồi dưỡng từ khi tự thực hiện in phôi chứng chỉ; bảo đảm phân biệt được số hiệu của từng loại chứng chỉ; b- Số vào sổ cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp được lập liên tục theo số tự nhiên từ nhỏ đến lớn theo từng năm từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12; bảo đảm phân biệt được số vào sổ cấp của từng loại chứng chỉ, năm cấp và cơ sở bồi dưỡng cấp.
Đối với các phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp bị hư hỏng, in sai, viết sai, chưa sử dụng do thay đổi mẫu thì cơ sở bồi dưỡng phải lập hội đồng xử lý và có biên bản hủy bỏ, ghi rõ số lượng, số hiệu và tình trạng chứng chỉ trước khi bị hủy bỏ. Biên bản hủy phải được lưu trữ trong hồ sơ theo dõi, quản lý và việc hủy bỏ phải được báo cáo Sở LĐTB&XH nơi cơ sở bồi dưỡng đóng trụ sở chính trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hủy phôi chứng chỉ để theo dõi, quản lý. Quy định này cũng áp dụng đối với chứng chỉ bị viết, in sai đã được ký, đóng dấu.
Trường hợp phôi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp bị mất, cơ sở bồi dưỡng phải lập biên bản và báo cáo với cơ quan công an, Sở LĐTBXH địa phương nơi đóng trụ sở để xử lý kịp thời.
Bị thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu cho người khác sử dụng
Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ việc thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp. Cụ thể, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
a- Người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp bị phát hiện không đủ điều kiện, có hành vi gian lận trong học tập, thi hoặc trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp;
b- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp do người không có thẩm quyền cấp;
c- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp bị tẩy xóa, chỉnh sửa;
d- Người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp cho người khác sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của mình.
Người đứng đầu các cơ sở bồi dưỡng có thẩm quyền và trách nhiệm thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp. Trường hợp cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì cơ quan đang quản lý sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, dạy trình độ sơ cấp.
Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
 

 

Xem