Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đắk Lắk triển khai nhiều dự án hỗ trợ giảm nghèo tại các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn

04/08/2020

 Với sự quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND các cấp, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình giảm nghèo) tỉnh Đắk Lắk đã trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu, được cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình giảm nghèo theo lĩnh vực, địa bàn từng đơn vị

 
Đắk Lắk nhiều mô hình nông nghiệp góp phần giảm nghèo hiệu quả được nhân rộng tại địa phương
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Lắk, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch 2020; Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế đã được triển khai ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,… trong thời gian qua.
Trong đó, Dự án 1, thuộc Chương trình 30a với tổng nguồn vốn huy động và bố trí để thực hiện là 103.714,5 triệu đồng; Hiện đã giải ngân được 10.939,6/101.595 triệu đồng, đạt 10,77% kế hoạch.  Cụ thể, để việc thực hiện có hiệu quả, Dự án 1 được chia ra thành nhiều tiểu dự án nhằm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo (Hiện đã thực hiện đầu tư mới được 52 công trình (trong đó có: 32 công trình giao thông, 02 công trình thủy lợi, 12 công trình văn hóa, 03 công trình giáo dục, 03 công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân) và duy tu bảo dưỡng 07 công trình giao thông); Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo (đến nay, đã phát triển khai 23 dự án hỗ trợ cho 551 hộ phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và 02 dự án mô hình giảm nghèo,…
Bên cạnh Dự án 1 (Chương trình 30a), tỉnh còn triển khai Dự án 2 thuộc Chương trình 135, gồm nhiều tiểu dự án nhỏ với tổng nguồn huy động và bố trí để thực hiện là 133.896,5 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân được 21.010,5/128.860,5 triệu đồng, đạt 16,30% kế hoạch. Cụ thể, Dự án 2 gồm: Tiểu dự án 1, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: Tổng nguồn huy động và bố trí để thực hiện Tiểu dự án là 101.889 triệu đồng, trong đó: NSTW là 82.203 (vốn ĐTPT là 76.548 triệu đồng, vốn SN là 5.655 triệu đồng); NSĐP là 14.650 triệu đồng (vốn ĐTPT); nguồn huy động là 5.036 triệu đồng.
Mô hình trồng tiêu giảm nghèo bền vững ở huyện Krông  Pắc, Đắk Lắk
Hiện Tiểu dự án 1 đã thực hiện đầu tư mới được 38 công trình (trong đó có: 36 công trình giao thông, 02 công trình văn hóa) và duy tu bảo dưỡng 02 công trình giao thông. Đã giải ngân được 11.236/96.853 triệu đồng, đạt 11,60% kế hoạch. Tiểu dự án 2: hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn huy động và bố trí để thực hiện Tiểu dự án là 28.049,5 triệu đồng, trong đó: NSTW là 21.543 (vốn SN); NSĐP là 6.507 triệu đồng (vốn SN). Hiện đã triển khai 53 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cho 808 hộ về chăn nuôi, trồng trọt và máy móc thiết bị; đã giải ngân được 9.774,5/28.049,5 triệu đồng, đạt 34,85% kế hoạch.
Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở với kinh phí được giao là 3.958 triệu đồng (vốn SN từ NSTW); Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nội dung tập huấn, dự kiến trong quý III năm 2020. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135: Tổng nguồn huy động và bố trí để thực hiện Tiểu dự án là 4.824 triệu đồng, trong đó: NSTW là 3.198 (vốn SN); NSĐP là 1.500 triệu đồng (vốn SN); vốn huy động: 126 triệu đồng. Hiện đã triển khai 53 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cho 808 hộ về chăn nuôi, trồng trọt và máy móc thiết bị. Đã giải ngân được 1.485/4.698 triệu đồng, đạt 32,61% kế hoạch; vốn huy động 42 triệu đồng.
Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: Kinh phí được giao là 2.116 triệu đồng (vốn SN từ NSTW). Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá với kinh phí được giao là 2.116 triệu đồng (vốn SN từ NSTW). Hiện đã tổ chức kiểm tra, giám sát Chương trình giảm nghèo tại một số địa phương, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã... Đã giải ngân 53,5/2.116 triệu đồng, đạt 2,53% kế hoạch.

 

Mô hình nuôi bò sinh sản được tỉnh Đắk Lắk đánh hiểu quả, góp phần giảm nghèo bền vững trong hộ nghèo đồng bào dân tộc thiếu số ở địa phương

 

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giao kế hoạch năm 2020 của Chương trình giảm nghèo trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 239.433,5 triệu đồng. Bao gồm: nguồn vốn NSTW là 201.077 triệu đồng (vốn ĐTPT 144.624 triệu đồng, vốn sự nghiệp 56.453 triệu đồng); nguồn vốn NSĐP là 38.357 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh bố trí 36.718 triệu đồng (vốn ĐTPT 28.718 triệu đồng, vốn SN 8.000 triệu đồng); ngân sách cấp huyện bố trí 850 triệu đồng (vốn ĐTPT 150 triệu đồng, vốn sự nghiệp 700 triệu đồng); ngân sách cấp xã bố trí 788,5 triệu đồng (vốn ĐTPT 782 triệu đồng, vốn SN 6,5 triệu đồng); Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình là 684.806,2 triệu đồng, bao gồm: Ngân sách Nhà nước các cấp: 239.433,5 triệu đồng (vốn ĐTPT 174.274 triệu đồng, vốn sự nghiệp 65.160 triệu đồng); vốn huy động: 8.630,5 triệu đồng; vốn vay 641.423 triệu đồng; Khối lượng giải ngân là 33.488,6/239.433,5 triệu đồng, đạt 13,99% kế hoạch, (vốn ĐTPT: 11.864,3/174.274 triệu đồng, đạt 6,81% kế hoạch, vốn SN: 21.624/65.160 triệu đồng, đạt 33,19% kế hoạch). 

Xem