Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Giang: Năm 2020 giải quyết việc làm cho 31.000 lao động

17/07/2020

 Năm 2020, ngành LĐ-TBXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Giải quyết việc làm cho 31.000 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 28.500 người...

Nổi bật trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong năm qua, là năm có tỷ lệ hộ nghèo giảm cao nhất trong giai đoạn 2016-2019. 

Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, toàn tỉnh còn hơn 23.100 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,01% (giảm so với năm 2018 là 2,28%), toàn tỉnh không còn hộ nghèo có thành viên hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Cùng với đó, năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 30.600 lao động, đạt 103% kế hoạch năm (tăng 3,33 so với năm 2018); xuất khẩu lao động được 3.700 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo trên 29.300 người. 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,6%, cao hơn tỷ lệ lao động qua đào tạo chung cả nước 4,6% (Tỷ lệ lao động qua đào tạo cả nước năm 2019 là 62%); trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 44,6%.
Theo đó, năm 2020, ngành LĐ-TBXH tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Giải quyết việc làm cho 31.000 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 28.500 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,5%...
Xem