Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dạy nghề cho lao động nông thôn ở Đồng Tháp

18/02/2005

Đồng Tháp là một trong những tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, diện tích tự nhiên 3.238 km2, dân số 1.626.000 người. Với hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động, hiện nay số lao động chưa có việc làm khu vực thành thị là 2,92%, tỉ lệ thời gian nông nhàn khu vực nông thôn chiếm 19,39%. Cơ cấu lao động trong ngành nông lâm nghiệp chiếm 76%, ngành thuỷ sản chiếm 2%, ngành công nghiệp 6%, ngành xây dựng 0,44%, và các ngành dịch vụ 15,56%. Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã với 139 xã phường, thị trấn. Hàng năm có khoảng 15 ngàn người bước vào độ tuổi lao động, cộng với số lao động chưa có việc làm từ các năm trước chuyển sang thì mỗi năm toàn tỉnh có hơn 40 ngàn người cần được giải quyết việc làm.

Một trong những nguyên nhân khiến cho tình hình thiếu việc làm trở nên gay gắt, đó là do một bộ phận lớn lao động chưa có tay nghề. Vì vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu với Uỷ ban Nhân dân tỉnh xây dựng đề án đào tạo nghề giai đoạn 2001 – 2010. Mục tiêu của đề án là đào tạo và phổ cập tay nghề cho một bộ phận lao động nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh kinh tế của tỉnh Đồng Tháp chủ yếu là nông nghiệp, thuỷ sản và dịch vụ, đồng thời phù hợp với điều kiện địa lý và những tập quán của người dân địa phương. Năm 2001 là năm đầu tiên thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với kinh phí còn hạn hẹp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành bàn bạc cùng các ngành, đoàn thể như: Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị có tham gia đào tạo nghề, đồng thời lên kế hoạch phối hợp liên ngành và giao trách nhiệm cụ thể từng ngành, đơn vị. Trong đó trách nhiệm của hệ thống đoàn thể là tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng đi học, Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã và xã, phường chủ động lựa chọn mở lớp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, bố trí phòng học, tạo điều kiện ăn ở cho giáo viên; ngành Công nghiệp chỉ đạo Trung tâm Khuyến công; ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo hệ thống Trung tâm Khuyến nông; Chi cục Bảo vệ Thực vật lựa chọn và cử giáo viên, lên lịch giảng dạy, xây dựng chương trình, giáo án, tập kết vận chuyển thiết bị, đồ dùng dạy học xuống các nơi đào tạo. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu đào tạo, bố trí kinh phí, kiểm tra chương trình và đội ngũ giáo viên, lên kế hoạch tổ chức khai giảng, bế giảng theo thời gian thống nhất; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán, cấp phát phôi chứng chỉ nghề, sơ tổng kết… Qua 4 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt được kết quả đáng khích lệ như sau: Cuối năm 2001 bắt đầu triển khai đào tạo thí điểm, trong những tháng cuối năm đã tổ chức được 31 lớp, thu hút 1550 học viên, với tổng kinh phí là 350 triệu đồng. Năm 2002 đã tổ chức đào tạo ở 11 huyện, thị xã với 92 lớp, thu hút 4040 người học, tổng kinh phí là 1000 triệu đồng. Năm 2003 tổ chức 107 lớp, thu hút 4844 người học, kinh phí tỉnh cấp 1000 triệu đồng và huyện, thị hỗ trợ 223 triệu đồng. Năm 2004 mở 270 lớp, thu hút 11.091 người học, kinh phí tỉnh cấp 1700 triệu đồng, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia cấp 500 triệu đồng và các huyện, thị đã hỗ trợ 370 triệu đồng. Nhìn chung, từ khi triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến nay, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan đã tạo được những chuyển biến tích cực trong “Học nghề lập nghiệp” cho lao động nông thôn ở Đồng Tháp, người dân từ chỗ chỉ biết thuần canh cây lúa đến nay đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc nuôi trồng các loại cây trồng, vật nuôi khác. Mặt khác, thông qua đào tạo, học viên cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ khác cùng tăng gia sản xuất, tạo thành mạng lưới tuyên truyền viên rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Từ kết quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Đồng Tháp đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu như sau: - Trước hết, phải có sự quan tâm và chỉ đạo cấp Uỷ, Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp: Đây cũng là một trong các yếu tố quan trọng thể hiện chủ trương, phương hướng, biện pháp phát triển kinh tế, dạy nghề và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo cho nhân dân của mỗi địa phương. Trong công tác dạy nghề phải phân công cán bộ phụ trách, hàng tháng phải đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện để chỉ đạo kịp thời. - Công tác tổ chức dạy nghề, truyền nghề thường có 2 hình thức phổ biến được áp dụng trong những năm qua là: - Tổ chức lớp tập trung có số học viên từ 30 – 40 người, thời gian học từ 1 đến 3 tháng, vừa học lý thuyết vừa học thực hành theo chương trình, giáo trình đã được duyệt. Hình thức này thường
Xem