Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Lê Văn Thanh

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: việc làm; quan hệ lao động và tiền lương; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; khối doanh nghiệp của Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.
Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.
Phụ trách các đơn vị:
- Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Cục Quan hệ lao động và tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Lao động Xã hội;
- Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona);
- Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco.
 

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến