Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Lê Văn Thanh

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: việc làm; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều, bền vững; quan hệ lao động và tiền lương; an toàn lao động; khối doanh nghiệp của Bộ. Giúp và cùng Bộ trưởng về công tác xây dựng thể chế. 
- Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.
- Ủy viên thường trực ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo đa chiều, bền vững.
Phụ trách các đơn vị:
- Cục Việc làm (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;
- Cục Quan hệ lao động và tiền lương (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Cục An toàn lao động (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I;
- Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II;
- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị giáo dục nghề nghiệp;

 

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang