Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Nguyễn Thị Hà

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác Văn phòng; Trẻ em; Bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; báo chí, xuất bản của Bộ; chỉ đạo giải quyết đơn, thư của công dân và kiến nghị của cử tri và theo dõi theo dõi các hội, Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ. Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.
Chủ tịch Làng trẻ em SOS Việt Nam;
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ;
Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.
Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ.
Chủ tịch Hội đồng nâng lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của Bộ.
Phụ trách các đơn vị:
- Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ).
- Cục trẻ em (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Cục Phòng, chống  tệ nạn xã hội;
- Vụ Bình đẳng giới;
- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
- Báo Lao động và Xã hội;
- Tạp chí Lao động và Xã hội;
- Tạp chí Gia đình và Trẻ em;
- Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì;
- Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An;  
- Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật

 

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến