Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Lê Tấn Dũng

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:  giáo dục nghề nghiệp; các trường Đại học thuộc Bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.
Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng;
- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;
- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ
Phụ trách các đơn vị:
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục)
- Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc);
- Văn phòng Ban cán sự Đảng; 
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Trường Đại học Lao động - Xã hội;
- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định; 
- Trường Đại học Sư phạm Sư phạm kỹ thuật Vinh;
- Trường Đại học Sư phạm Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;
- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; 
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; 
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II;
- Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang