Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

VĂN PHÒNG QUỐC GIA VỀ GIẢM NGHÈO

Chu Thị Hạnh

Lĩnh vực công việc phụ trách

- Quản lý hành chính các hoạt động của đơn vị (Xử lý văn bản đến, lịch công tác Lãnh đạo, Báo cáo tháng, báo cáo chung, cải cách thủ tục hành chính, kế hoạch xây dựng văn bản….)
- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật
- Công tác tổ chức cán bộ
- Phụ trách hoạt động truyền thông, đào tạo, mô hình giảm nghèo

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến