Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH LONG

Trần Văn Khái

Lĩnh vực công việc phụ trách

1-  Lãnh đạo, chỉ đạo chung mọi mặt hoạt động; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc ngành quản lý
2- Công tác tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành
3- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ về các lĩnh vực quản lý của Sở
4- Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5- Chỉ đạo công tác: tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; hành chính, tài chính cơ quan
6- xây dựng cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho công tác của cơ quan và của Ngành
7- Dân vận; cải cách hành chính; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng; quốc phòng - an ninh, phòng chống lụt bão
   

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến